Zgodnie rozporządzeniem MEN zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
W okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 07 czerwca 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.

 Rozporządzenie wprowadza następujące etapy uruchamiania pracy szkoły:

 

 1. Zmiany od 18 maja 2020 r

Bezpośrednie zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne

 • Dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
  wymagających wsparcia.
  • za zgodą rodziców,
  • zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych
 1. Zmiany od 25 maja 2020 r.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

U nas w szkole planowane są zajęcia opiekuńcze z elementami dydaktycznymi, które wynikają z podstawy programowej. Nie będą to lekcje w rozumieniu tradycyjnym, ale zajęcia świetlicowe-opiekuńcze i 1-2  godziny dydaktyczne, w zależności od grup , które uda nam się utworzyć. Nadal zachowana będzie realizacja podstawy programowej dla konkretnych klas w postaci kart lekcji w chmurze, które dzieci uczęszczające do szkoły i nieuczęszczające będą realizować indywidualnie.  Ostateczna organizacja całości będzie zależna od ilości deklaracji o uczęszczaniu dzieci do szkoły. Jesteśmy zobligowani do organizacji pracy oddziałów I-III zgodnie z wytycznymi MEN i GIS.

Zgodnie z ust. 2a  rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: „W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci do klas I–III szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas I–III szkoły podstawowej.”, stąd prośba do Państwa nieposyłających dzieci o taką deklarację.

Konsultacje na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty

 • Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły.
 • Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością.
 • MEN apeluje, aby wesprzeć uczniów i w miarę potrzeb oraz możliwości zorganizować dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualne zajęcia.
 1. Zmiany od 1 czerwca 2020 r.

Konsultacje ze wszystkich przedmiotów na ternie szkoły

 

Szkoła na bieżąco będzie informować Państwa o szczegółowych rozwiązaniach w powyższych kwestiach.

Na stronie MEN -  https://www.gov.pl/web/edukacja można śledzić aktualne informacje dotyczące bieżących wytycznych ziązanych z pracą szkoły

 

Wersja PDF do pobrania: informacje dla rodziców.pdf