Informuję, że od 09.11.2020 rozpoczynamy NAUCZANIE ZDALNE dla klas I-III .

 Zajęcia odbywać się będą w dotychczasowym tygodniowym wymiarze godzin i uwzględniając równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

 W związku z tym synchronicznie z planem lekcji w formie on-line odbywać się będą:

- klasy I i II

2 godziny edukacji wczesnoszkolnej dziennie

1 godzina Sprawnego Dolnoślązaczka

2 godziny języka angielskiego tygodniowo

2 godziny religii tygodniowo

- klasy III

3 godziny edukacji wczesnoszkolnej dziennie

1 godzina Sprawnego Dolnoślązaczka

2 godziny języka angielskiego tygodniowo

2 godziny religii tygodniowo

Część realizacji podstawy programowej w wymiarze pozostałych godzin z planu lekcji odbędzie się z użyciem zintegrowanych kart pracy stanowiących zasoby lekcyjne w dzienniku Librus.

 

Spotkania on-line z uczniami odbywać się będą na platformie Teams według przekazanego Rodzicom i Uczniom przez Wychowawców planu.

Dzieci objęte zajęciami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej pozostają nadal pod opieką swoich nauczycieli-specjalistów i łączą się z nimi w ustalonym czasie na platformie Teams.

Z poważaniem - Dorota Siemaszko-Babij