Świetlica szkolna

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach:

 - rano: od 7.00 do 8.00 dla klas IV-VIII

- rano: od 6.30 do 8.00 dla kas I-III

- po zajęciach lekcyjnych:

  • dla kas I-III od 11.30 do 16.00
  • dla klas IV-VIII od 12.30 do 15.30, a w piątki dla klas IV –VIII od 11.30 do 15.30.

Celem głównym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań, uzdolnień i umiejętności z uwzględnieniem planu wychowawczego szkoły.

Działalność świetlicy reguluje Regulamin świetlicy oraz Plan pracy świetlicy. Tematyka zajęć uwzględnia kalendarzowy układ roku oraz wynikające z niego święta i uroczystości. Zajęcia świetlicowe mają zarówno charakter indywidualny, jak i grupowy i odbywają się zgodnie z dziennym rozkładem zajęć.

Organizowane są między innymi:

- zajęcia plastyczno – manualne: rysowanie pastelami, kredkami, farbami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, itp.,

- żywe słowo: czytelnictwo, recytacje, scenki dramowe,

- zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zagadki, doskonalenie pisania, czytania i liczenia,

- zajęcia muzyczne: słuchanie muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem, zabawy rytmiczne,

- zajęcia rekreacyjno - ruchowe: zabawy na świeżym powietrzu, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną,

- zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i filmów, prezentacje multimedialne,

- realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej,

- odrabianie prac domowych

  • Uczniowie przebywający w świetlicy podzieleni są na stałe grupy, które przebywają po zajęciach szkolnych w przydzielonych salach (sale lekcyjne poszczególnych klas).
  • Świetlica korzysta z sali gimnastycznej i sali integracji sensorycznej.
  • Świetlica korzysta z boiska szkolnego i placu zabaw.

 

Budynek przy ul. Św. Jadwigi

 

,

 

 

 

Budynek przy ul. Batorego